Aktivity mateřské školy

...aneb táto, proč má to auto maják?

V naší školce se snažíme dětem nabízet netradiční prožitkové aktivity a brát je na místa, na která se s rodiči jen tak nedostanou. Jsme velká školka a tak o nápady není nouze. Děti jsou kreativní a na spoustu nápadů nás přivedou samy.

Pokládáme za důležité, aby děti poznaly co nejširší škálu povolání a profesí, rozšiřujeme jejich obzory a znalosti. Ať už jde o návštěvu statku či projížďku lokomotivou.

Všechny aktivity směřují k uspokojování potřeb dětí, protože spokojené a šťastné dítě lépe přijímá poznatky a dobře rozvíjí nejen svou osobnost, ale také sebedůvěru a vytváří si optimistický, vstřícný postoj ke světu.

Mami, co ještě mohu ve školce vidět?

Bazén, tělocvičnu, včelaře, divadlo, kostel, cvičené psy, betlémy, muzea, klauny, zoologickou zahradu, kouzelníky…
Je toho skutečně hodně a nebráníme se žádným novým nápadům.

Plavání

Tato nadstandardní aktivita pro starší děti probíhá každoročně, je hrazená rodiči v hotovosti a je dobrovolná. Plavecký výcvik probíhá ve dvou skupinách již několik let, v areálu ZŠ Demlova Jihlava nebo na bazénu Rošického také v Jihlavě. Výuka probíhá 1x týdně 45 minut, obvykle od března do května. Výuku plavání vedou profesionální učitelé či učitelky s použitím nejnovější metodiky a moderních vyučovacích pomůcek. Cílem výuky je seznámit děti hravou formou s vodním prostředím (potápění, dýchání do vody, splývání v obou polohách, procvičování určitých prvků plavecké dovednosti). U dětí, které projdou plaveckým kurzem, jsou viditelné výsledky.

Angličtina

Seznamování se s cizím jazykem v 1. třídě Motýlků probíhá cíleně 1x týdně a dál spontánně v průběhu celého dopoledne, cílem výuky je seznámit děti hravou formou se základy mluvené angličtiny a to i s použitím PC techniky.

Škola úzce spolupracuje s DDM při ZŠ Třešť – od září 2013 mají rodiče možnost přihlásit své děti do kroužku „Angličtina hravou formou“, tento kroužek probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách na DDM v ul. Barvířšká.

Flétničky

Hra na flétničky probíhá v jedné třídě a to po obědě a v odpoledních činnostech. Touto cestou pečujeme o zdraví dětí a děti nacházejí blízký vztah k hudbě, daří se nám dát základy pro pozdější návštěvu ZUŠ.

Keramika

Práce s keramickou hlínou probíhá ve všech třídách v dopoledním programu a pod vedením učitelky (práce s menší skupinou), cílem je seznámit děti s keramickou hlínou a jednoduchými technikami vést děti k tvořivosti a radosti z hotových výrobků

Podpora logopedické prevence

Naše školka se zapojila do projektu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podařilo se nám získat finanční prostředky na vybudování  multimediálního centra a jeho prostřednictvím využívat nejnovější poznatky v oblasti logopedické prevence. Centrum je  vybavené interaktivní tabulí, výukovými programy a knihami, logopedickým zrcadlem, foukadly a didaktickými hrami. Každý den v něm pracuje skupina dětí pod vedením logopedické asistentky. Projekt probíhá ve spolupráci s logopedkami ze Speciálního pedagogického centra Březejc a pod odborným vedením Mgr. Martiny Křivkové ze Speciálního pedagogického centra v Jihlavě. S pomocí multimediálního centra se můžeme cíleněji věnovat logopedické péči a vyjít vstříc individuálním potřebám jednotlivých dětí.

Děti si práci na interaktivní tabuli oblíbily. Pod vedením logopedické asistentky se práce daří, děti zde mají na plnění úkolů větší klid než v běžném provozu třídy.