Broučci

„Nejdůležitější pro nás je, jak se dítě ve školce cítí,

zda je šťastné a jestli se do školky těší“.

  Jsme Broučci v Luční školce. Každý z nás je neopakovatelný originál, máme své přednosti a zvláštnosti. Budeme se společně poznávat, hrát si, tančit a zpívat, objevovat a poznávat krásy našeho nejbližšího prostředí, okolí i vzdáleného světa, budeme v něm hledat své místo a hrou a praktickými prožitkovými činnostmi zjišťovat, jak to v tom světě chodí. Na této cestě plné poznání nám ve třídě budou pomáhat nejen paní učitelky, paní asistentky pedagoga, chůva, paní uklízečka a kamarádi, ale i rodiče, se kterými naplno počítáme, a proto jsou mezi námi vždy vítáni a dveře naší třídy jsou jim stále otevřené.

Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je nutné si uvědomovat specifika související s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, brát ohled na jiné tempo rozvoje prosociálních vztahů mezi dětmi. Dvouleté dítě je egocentrické, projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Dvouleté dítě má velkou potřebu aktivního pohybu a zároveň potřebuje častější odpočinek nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Rozdíly v psychomotorickém vývoji jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné.

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností bude přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí. Podle toho volíme metody a formy práce. Děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály. Zpravidla se děti mladší tří let nedokážou delší dobu soustředit, pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. Tomu je třeba přizpůsobit činnosti, průběžně je střídat, sladit spontánní s řízenými. Největší prostor musí být ponechán volné hře a pohybovým aktivitám.

  Ve třídě budeme postupně tvořit společně s dětmi pravidla soužití ve třídě, na základě vlastních prožitků a zkušeností.  Pravidla nám pomohou získat jistotu, řád a předvídatelnost věcí a my se pak ve třídě budeme cítit v bezpečí.
Zjistíme, co kdo z nás dovede, co mu jde lépe a co se mu ještě nedaří, ale i to, že když spojíme síly dohromady, dokážeme společně postavit i to, co bychom sami ještě nedokázali, a jít na zahradu dřív, pokud si v šatně pomůžeme. Tak se nám bude dařit společná hra a tvoření, budeme se radovat, růst a rozvíjet se po všech stránkách.
Volíme osobnostní přístup učitelek ke každému dítěti, náš pedagogický styl a přístup je založen na respektování individuálních potřeb dítěte a na vytváření bezpečného „domácího“ prostředí. Přístup k dětem je založen na vzájemné úctě a respektu. Děti mají možnost o sobě více rozhodovat, uvědomovat si své potřeby, ale současně své chování sladit s potřebami třídy a kamarádů. Pro zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí jsme přijali opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání.
Třídu jsme dovybavili novými vhodnými hračkami a pomůckami pro děti ve věku od 2 let.
V pobytu venku zajistíme využívání pouze odpovídajícího zahradního vybavení školy (průlezky, skluzavky a další prvky) vzhledem k věku dětí. Se vzrůstem dětí souvisí i požadavek na vhodný sedací nábytek pro děti, který jsme zakoupili a zajistili tak podporu správného držení těla při sezení, jeho bezpečnost a stabilitu.
Prostředí třídy poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.
Třída je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Umývárnu jsme vybavili osuškami, přebalovacím pultem, stupínky před WC mísy a nočníky.
Vyčlenili jsme prostor (skříň) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky apod.).
V oblasti životosprávy jsme upravili denní režim (zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí). Děti budou stolovat s novým, odpovídajícím nádobím k jejich věku. Zajistíme dopomoc při stolování, dokrmování dětí.
Z hlediska zajištění organizačního chodu umožňujeme dětem individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.
Organizace vzdělávání a plánování činností v mateřské škole vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Při výchově a vzdělávání proto stavíme na pravidelném denním režimu (dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování), dostatku emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeném podnětném prostředí a činnosti, více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče (vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), na srozumitelných a jednoduchých pravidlech a řádu.
V oblasti personálních podmínek jsme optimálně využili maximální možné výše úvazků pedagogických pracovníků tak, aby bylo možné jejich co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne. Dále se nám podařilo personální posílení třídy o „Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky“.  Chůva bude pomáhat učitelkám mateřské školy s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
V tomto roce nabízíme rodičům v naší třídě společné setkávání v odpoledních hodinách při posilování imunity jejich dětí formou techniky míčkování, pod názvem „Hrajeme si s míčkem“. Tato nadstandardní aktivita bude probíhat jednou týdně. Rodiče pak mohou získané dovednosti prakticky aplikovat se svými dětmi v prostředí domova každý den. Metoda, při níž dochází k uvolnění napětí, harmonizaci dechu a zklidnění, má význam pro posílení zdraví dětí, rodič a masírované dítě jsou v těsném kontaktu, prožívají intenzivní pocity sounáležitosti. Prostředí třídy, kde budou lekce „míčkování“ probíhat, budou děti vnímat jako bezpečné „domácí  prostředí“,  kam se budou rády vracet.

Při práci s dětmi se řídíme těmito výchovnými a vzdělávacími zásadami a principy a uplatňujeme pedagogický styl:

 • učit na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činností
 • učení probíhá spontánně, stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci, s využitím dětské tvořivé hry jako nejvhodnější metody
 • dítě se učí vždy a všude, je vnímavé a otevřené, je ovlivňováno vším, co se kolem děje, pedagog využívá spontánně vzniklých situací způsobem, který je pro dítě smysluplný, přínosný a užitečný
 • sociální zřetel – předškolní věk je z  hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace obdobím klíčovým
 • každé dítě je jedinečná bytost – má právo rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem
 • obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají, zasahuje celou dětskou osobnost,  přináší  dětem nejen zkušenosti a poznatky, ale také rozvíjí jejich tvořivost a fantazii, dítě tak získává praktické dovednosti, rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, učí se vnímat a přijímat lidské a morální hodnoty,  přijímá  a zaujímá postoje k  sobě i ke svému okolí, učí se žít ve společenství s ostatními

Paní učitelky:

 • respektují osobnost každého dítěte, mají o děti zájem a vyzařují cit pro dítě, kterému se snaží co nejvíce přiblížit a dovedou s ním navázat přátelské vztahy, stávají se pro dítě oporou
 • jsou empatické k dětské potřebě bezpečí, lásky, úcty, podporují vztah dítěte k jeho vlastní rodině
 • projevují předvídavost, střeží dítě před neadekvátní mírou nebezpečí či nároků, znají a provádí rituály, které dítěti navozují pocit bezpečí, a naopak se vyvarují činností, které dítě od pobytu v MŠ odrazují
 • jednají vždy v zájmu dítěte, spolupracují s rodinou a s ostatními institucemi, které mohou rozvoji dítěte napomáhat
 • rodičům poskytují odborné rady, řeší vzniklé problémy s profesionalitou a citem, působí na rodiče v duchu zdravého životního stylu v přístupu k dětem
 • děti chválí a chválí, říkají jim, jak jsou skvělé a chytré, a oni pak jsou, dbají na vyváženost spontánních a řízených aktivit, vzájemně provázaných a vyvážených, přímo či nepřímo motivovaných, styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • jsou k dětem nekonečně trpělivé, co dítě nepochopí dnes, pochopí zítra, nebo za půl roku, nebo vůbec ne, proto však není zavržení hodné, neironizují děti, dopřávají každému dítěti radost z úspěchu, každému, a alespoň jedenkrát denně
 • bojují proti stereotypní práci a nudě, aby se děti na setkání s nimi těšily, a aby je to se svými učitelkami bavilo, využívají pružně situačního učení, které poskytuje dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl
 • váží si dětí a respektují je, berou je jako své partnery a přátele, se kterými se dobře cítí a vzájemně se obohacují, nechají je vždy vyjádřit svůj názor
 • hodnotí jen to, co děti umí, ne to, co je ještě nenaučily, každý má právo dělat chyby a chyba je příležitost naučit se něco dobře, dítě provází na jejich cestě za poznáním, probouzí v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, v žádném případě je neúkolují, poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí hlubší prožitek, obsah vzdělávání v podobě integrovaných tematických bloků vychází ze života dětí, v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, je smysluplný, zajímavý a užitečný
 

Vyučující

Zuzana Šmachová
Mgr. et Bc. Pavla Munduchová
Chůva: Sabina Němcová, DiS.

Pohled do třídy

"Broučci"