Koťata

1. Zaměření třídy

Náš Třídní vzdělávací plán tvoříme průběžně, aktuálně reagujeme na roční dobu a dění kolem. Vycházíme z prostředí, které nás obklopuje, ale zohledňujeme i zájem dětí. V tématech se objevují roční doby, místní tradice, události i výročí, která se v průběhu roku vyskytnou.

Napříč jednotlivými bloky a podtématy se nám bude prolínat celoroční projekt  „Pod šípkovým keřem“

Tento projekt seznámí děti blíže s přírodou a jejími zvláštnostmi prostřednictvím Šípkové víly. Projekt je rozdělen na čtyři období – v souladu s ročními dobami a respektuje zákonitosti těchto dob. Šípková víla nás bude provázet celým školním rokem a zpestří tak dětem formu vzdělávání. Vzhledem k aktraktivnímu pojetí projektu očekáváme, že se děti více sblíží s přírodou a v naší třídě se tak prohloubí vztah ČLOVEK – PŘÍRODA. Projekt pozvolna navazuje na environmentální aktivity v rámci loňského TVP PV naší třídy.

 CÍLE PROJEKTU
Cílem projektu je děti seznámit s pestrostí a proměnami přírody v průběhu roku a potřebou její ochrany. Podpořit osobní vztah ke stromům prostřednictvím výsadby vlastního stromu a růže. K naplnění uvedených cílů jsou využívány především činnosti založené na vlastním prožitku, praktických, či kooperativních činnostech. Důraz je kladen na přímý kontakt s přírodou, rozvoj pozorovacích schopností a senzitivity k přírodě.

MOTIVACE PROJEKTU
Celým projektem děti provází jejich víla – Šípková víla, kterou děti objevily u Šípkového keře u Váňovského rybníku v Třešti. Děti budou v průběhu školního roku od víly dostávat úkoly, které budou plnit a tím získávat indicie k rozuzlení velkého „OBJEVU“ – tajemství, které se rozkryje na konci projektu = na konci školního roku.

NABÍDKA NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT projektu

 • exkurze do hájovny
 • celodenní pobyt v lese
 • tvorba herbáře – pokračování v návaznosti na školní rok 2015/2016
 • práce s keramickou hlínou a přírodninami

V naší třídě se zaměřujeme a dbáme na:

 • pobyt v přírodním prostředí – příroda plní významnou edukační roli, nabízí dostatečné množství přiměřených podnětů, podporuje zvídavost dětí
 • podporu a ocenění v cestě za poznáváním
 • vycházíme vstříc různým typům osobnosti – preferujeme efektivní komunikaci (Respektovat a být respektován), respektujeme individuální potřeby dětí
 • respektujeme časový kontext a přirozené cykly – naše aktivity navazují na periodické cykly denní, měsíční, roční s ohledem na místní tradice a aktuální dění našeho města
 • rozvoj fantazie – z fantazie roste tvořivost, iniciativa a aktivita
 • estetickou hodnotu věcí, přírodniny, dětské výtvory z nejrůznějších materiálů
 • prosociální činnosti, hry vedoucí k prosociálnímu chování
 • pravidla vytváříme společně s dětmi a pouze taková, která mají smysl
 • získání dovednosti vyznat se ve svých emocích a chápat emoce druhých
 • kulturu stolování – co nejvíce dětem zpříjemnit stravování – tvorba vlastního prostírání, dekorací na stůl, dbáme na etiketu

Vzdělávací aktivity zaměřujeme na environmentální a ekologickou výchovu, podporujeme u dětí zájem o přírodu a dění kolem. Preferujeme učení prožitkem a prosociální činnosti prostřednictvím tvořivé dramatiky. Do ročního Třídního vzdělávacího plánu zahrnujeme i multikulturní výchovu.

Vyučující

 • paní učitelka Bc. Ivana Krejčí
 • paní učitelka Eva Lenikusová

Činnosti v rámci environmentální a ekologické výchovy

 • práce s encyklopediemi, atlasy, obrazovým materiálem, důraz na vyhledávání informací, práce s klíči (klíče pro určování organismů)
 • práce s lupami, síťkami, mikroskopem, atd.
 • aktivní doplňování přírodního koutku ve třídě přírodninami a pomocným názorným materiálem
 • pozorování přírody, organismů při pobytu venku
 • pokusy a objevy, bádání, rozvoj log. myšlení
 • tvorba hmyzího hotelu
 • založení záhonku pro pěstování bylinek a dalších rostlin
 • uspávání broučků – podzimní akce s dětmi
 • čištění studánky na jaře
 • tvorba herbáře – celoroční sběr rostlin a jejich určování
 • výtvarné činnosti s využitím přírodního materiálu
 • třídění odpadu
 • ekologické pohádky – při odpolední četbě
 • smyslové hry – rozlišování zvuků zvířat (ptáci a jiná zvířata) a další…

Nadstandartní aktivity

 1. Putování s pohádkou, III. ročník projektu třídy Koťata.

Motivace pro rodiče a děti ke čtení knih a vytvoření kladného vztahu ke knihám, četbě a pohádkové říše fantazie. Ve s polupráci s rodiči vybereme i letos pěknou pohádkovou knihu, kterou si každé dítě vezme domů na určitou dobu – rozsah 1týden – 3 týdny. Knihu si pak společně může číst a prohlížet celá rodina, užít si společné, zábavné chvíle u četby. Spolu s knihou si děti berou domů „literární deník“ do kterého si mohou zaznamenat zážitky z četby – formou obrázku, popř. textu – co se nejvíce líbilo/nelíbilo, co jim četba dala nebo o čem pohádka byla. Fantazii se meze nekladou. Záznam v literárním deníku je tak zpětná vazba i pro učitelky, víme, co děti četly a můžeme si o tom povídat i společně ve třídě a provázat se vzdělávací nabídkou.

2. netradiční techniky

 • práce s keramickou hlínou, samotvrdnoucí hmotou
 • malování na textil, kameny, sklo
 • využití přírodnin – kůry, bodláčí, brambory, šišky, klacíky, jeřabiny, listí a jiné
 • využití odpadového materiálu – pet lahve a víčka, igelity, odstřižky látek, kartony, krabice, ruličky
 • práce s kladívkem, hřebíky a dřevem, ale také jehlou a nití, knoflíky a korálky

Pohled do třídy

"Koťata"