Koťata

1. Zaměření třídy

VÍTÁME VÁS V LUČNÍ ŠKOLCE

U KOŤÁTEK

gg

 „Nejdůležitější pro nás je, jak se dítě ve školce cítí,

zda je šťastné a jestli se do školky těší“.

 

V letošním školním roce oslavíme 100 let československé státnosti. V naší třídě toto významné výročí oslavíme pod heslem:

„ Rodina je základ státu, zaměříme se na mámu, tátu“ .

Před rokem jsme poprvé přišli do školky a stali se z nás malí „Broučci“ v Luční školce. Celý rok jsme se učili společně si hrát, povídat a zpívat, dozvěděli jsme se spoustu nového a potkali nové kamarády. Tak jak jsme se změnili my, tak se změnil i název naší třídy a my se budeme v novém školním roce jmenovat „Koťata“.

Každý z nás je neopakovatelný originál, máme své přednosti a zvláštnosti. Budeme se společně poznávat, hrát si, tančit a zpívat, objevovat a poznávat krásy našeho nejbližšího prostředí, okolí i vzdáleného světa, budeme v něm hledat své místo a hrou a praktickými prožitkovými činnostmi zjišťovat, jak to v tom světě chodí. Na této cestě plné poznání nám ve třídě budou pomáhat nejen paní učitelky, paní asistentky pedagoga, paní uklízečka a kamarádi, ale i rodiče, se kterými naplno počítáme, a proto jsou mezi námi vždy vítáni a dveře naší třídy jsou jim stále otevřené. Přáli bychom si, aby se rodiče stali našimi partnery, a abychom prohloubili spolupráci s nimi i na společné chvíle mimo klasický provoz školky. Protože děti vedeme k lásce a ochraně naší planety Země, plánujeme v letošním školním roce společný víkend s rodiči a dětmi po krásách přírody v okolí.

V naší třídě je zapsáno 26 dětí, 10 chlapců a 16 dívek. Z celkového počtu jsou tři děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jsou ve třídě integrované.

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností bude přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí. Podle toho volíme metody a formy práce. Děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály. Největší prostor musí být ponechán volné hře a pohybovým aktivitám.

Ve třídě budeme postupně tvořit společně s dětmi pravidla soužití ve třídě, na základě vlastních prožitků a zkušeností.  Pravidla nám pomohou získat jistotu, řád a předvídatelnost věcí a my se pak ve třídě budeme cítit v bezpečí.

Zjistíme, co kdo z nás dovede, co mu jde lépe a co se mu ještě nedaří, ale i to, že když spojíme síly dohromady,  dokážeme společně postavit i to, co bychom sami ještě nedokázali, a jít na zahradu dřív, pokud si v šatně pomůžeme. Tak se nám bude dařit společná hra a tvoření, budeme se radovat, růst a rozvíjet se po všech stránkách.

Volíme osobnostní přístup učitelek ke každému dítěti, náš pedagogický styl a přístup je založen na respektování individuálních potřeb dítěte a na vytváření bezpečného „domácího“ prostředí. Přístup k dětem je založen na vzájemné úctě a respektu. Děti mají možnost o sobě více rozhodovat, uvědomovat si své potřeby, ale současně své chování sladit s potřebami třídy a kamarádů.

Třída „Koťata“, do které budeme letos docházet, se nachází ve druhém patře nového pavilonu Mateřské školy. Ve třídě je velká herna a samostatná ložnice, které jsme využili pro tvorbu center aktivit. Centra jsou součástí projektu „Začít spolu“, jehož prvky jsme se rozhodli realizovat. Tento vzdělávací program je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti.

V pobytu venku zajistíme využívání odpovídajícího zahradního vybavení školy (průlezky, skluzavky a další prvky) vzhledem k věku dětí.

Organizace vzdělávání a plánování činností v mateřské škole vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Při výchově a vzdělávání proto stavíme na pravidelném denním režimu, dostatku emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeném podnětném prostředí a činnosti, více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče (vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), na srozumitelných a jednoduchých pravidlech a řádu.

V oblasti personálních podmínek jsme optimálně využili maximální možné výše úvazků pedagogických pracovníků tak, aby bylo možné jejich co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne.

Při práci s dětmi se řídíme těmito výchovnými a vzdělávacími zásadami a principy a uplatňujeme pedagogický styl:

 • učit na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činností
 • učení probíhá spontánně, stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci, s využitím dětské tvořivé hry jako nejvhodnější metody
 • dítě se učí vždy a všude, je vnímavé a otevřené, je ovlivňováno vším, co se kolem děje, pedagog využívá spontánně vzniklých situací způsobem, který je pro dítě smysluplný, přínosný a užitečný
 • sociální zřetel – předškolní věk je z  hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace obdobím klíčovým
 • každé dítě je jedinečná bytost – má právo rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem
 • obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají, zasahuje celou dětskou osobnost, přináší dětem nejen zkušenosti a poznatky, ale také rozvíjí jejich tvořivost a fantazii, dítě tak získává praktické dovednosti, rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, učí se vnímat a přijímat lidské a morální hodnoty, přijímá  a zaujímá postoje k  sobě i ke svému okolí, učí se žít ve společenství s ostatními

 Paní učitelky:

 • respektují osobnost každého dítěte, mají o děti zájem a vyzařují cit pro dítě, kterému se snaží co nejvíce přiblížit a dovedou s ním navázat přátelské vztahy, stávají se pro dítě oporou
 • jsou empatické k dětské potřebě bezpečí, lásky, úcty, podporují vztah dítěte k jeho vlastní rodině
 • projevují předvídavost, střeží dítě před neadekvátní mírou nebezpečí či nároků, znají a provádí rituály, které dítěti navozují pocit bezpečí, a naopak se vyvarují činností, které dítě od pobytu v MŠ odrazují
 • jednají vždy v zájmu dítěte, spolupracují s rodinou a s ostatními institucemi, které mohou rozvoji dítěte napomáhat
 • rodičům poskytují odborné rady, řeší vzniklé problémy s profesionalitou a citem, působí na rodiče v duchu zdravého životního stylu v přístupu k dětem
 • děti chválí a chválí, říkají jim, jak jsou skvělé a chytré, a oni pak jsou, dbají na vyváženost spontánních a řízených aktivit, vzájemně provázaných a vyvážených, přímo či nepřímo motivovaných, styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • jsou k dětem nekonečně trpělivé, co dítě nepochopí dnes, pochopí zítra, nebo za půl roku, nebo vůbec ne, proto však není zavržení hodné, neironizují děti, dopřávají každému dítěti radost z úspěchu, každému, a alespoň jedenkrát denně
 • bojují proti stereotypní práci a nudě, aby se děti na setkání s nimi těšily, a aby je to se svými učitelkami bavilo, využívají pružně situačního učení, které poskytuje dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl
 • váží si dětí a respektují je, berou je jako své partnery a přátele, se kterými se dobře cítí a vzájemně se obohacují, nechají je vždy vyjádřit svůj názor
 • hodnotí jen to, co děti umí, ne to, co je ještě nenaučily, každý má právo dělat chyby a chyba je příležitost naučit se něco dobře, dítě provází na jejich cestě za poznáním, probouzí v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, v žádném případě je neúkolují, poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí hlubší prožitek, obsah vzdělávání v podobě integrovaných tematických bloků vychází ze života dětí, v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, je smysluplný, zajímavý a užitečný

Vyučující

BcA. Marie Hlávková
Alena Marečková
Asistentky pedagoga:
Lenka Prägerová
Ilona Gregorová

Činnosti v rámci environmentální a ekologické výchovy

 • práce s encyklopediemi, atlasy, obrazovým materiálem, důraz na vyhledávání informací, práce s klíči (klíče pro určování organismů)
 • práce s lupami, síťkami, mikroskopem, atd.
 • aktivní doplňování přírodního koutku ve třídě přírodninami a pomocným názorným materiálem
 • pozorování přírody, organismů při pobytu venku
 • pokusy a objevy, bádání, rozvoj log. myšlení
 • tvorba hmyzího hotelu
 • založení záhonku pro pěstování bylinek a dalších rostlin
 • uspávání broučků – podzimní akce s dětmi
 • čištění studánky na jaře
 • tvorba herbáře – celoroční sběr rostlin a jejich určování
 • výtvarné činnosti s využitím přírodního materiálu
 • třídění odpadu
 • ekologické pohádky – při odpolední četbě
 • smyslové hry – rozlišování zvuků zvířat (ptáci a jiná zvířata) a další…

Nadstandartní aktivity

 1. Putování s pohádkou, III. ročník projektu třídy Koťata.

Motivace pro rodiče a děti ke čtení knih a vytvoření kladného vztahu ke knihám, četbě a pohádkové říše fantazie. Ve s polupráci s rodiči vybereme i letos pěknou pohádkovou knihu, kterou si každé dítě vezme domů na určitou dobu – rozsah 1týden – 3 týdny. Knihu si pak společně může číst a prohlížet celá rodina, užít si společné, zábavné chvíle u četby. Spolu s knihou si děti berou domů „literární deník“ do kterého si mohou zaznamenat zážitky z četby – formou obrázku, popř. textu – co se nejvíce líbilo/nelíbilo, co jim četba dala nebo o čem pohádka byla. Fantazii se meze nekladou. Záznam v literárním deníku je tak zpětná vazba i pro učitelky, víme, co děti četly a můžeme si o tom povídat i společně ve třídě a provázat se vzdělávací nabídkou.

2. netradiční techniky

 • práce s keramickou hlínou, samotvrdnoucí hmotou
 • malování na textil, kameny, sklo
 • využití přírodnin – kůry, bodláčí, brambory, šišky, klacíky, jeřabiny, listí a jiné
 • využití odpadového materiálu – pet lahve a víčka, igelity, odstřižky látek, kartony, krabice, ruličky
 • práce s kladívkem, hřebíky a dřevem, ale také jehlou a nití, knoflíky a korálky

Pohled do třídy

"Koťata"