Kytičky

VÍTÁME VÁS U KYTIČEK

Dejte nám pravidla, prostor, čas, lásku a kamarády, a my vám porosteme před očima.

Stačí, když nás budete na naší cestě doprovázet…

Snažíme se o klidné vedení dětí s úctou k jejich osobnosti. Chceme, aby se děti cítily bezpečně. V naší třídě nejde jen o měřitelné výsledky ve vzdělávání dětí, vývojové tabulky a příliš uklizené prostředí, ale o pozitivní vztahy mezi dětmi, příjemné prožitky a zážitky dětí, budování citových vazeb ke vzdělávání, probouzení aktivity a zvídavosti, místo aktivního tvoření. Dělat chyby je přirozené, na jejich základě se učíme. Přistupujeme k rodičům profesionálně, ale současně se snažíme se o partnerský vztah, vyžadujeme spoluúčast rodičů na dovednostech znalostech jejich dětí. Neradi se necháváme svazovat časovým harmonogramem na úkor výchovně vzdělávací práce. Používáme pozitivní komunikaci.

Kdo jsme?

Jsme třída mateřské školy, která je umístěná na odloučeném pracovišti. Dobře se navzájem známe a naší výhodou je domácí prostředí.

Letošním třídním vzdělávacím programem nás boudou provázet různé pohádkové postavy. To proto, aby se u nás líbilo malým dětem. Ale protože naše třída je třída věkově smíšená, přibereme si i další pohádkové hrdiny, aby naše putování bylo také napínavé, možná trošku nebezpečné ale hlavně objevující.

Co je pro naší třídu typické?

Jsme třída s prvky Montessori pedagogiky, Otevřeného vyučování a tvořivé dramatiky, nově zařadíme nějaké prvky pedagogiky Franze Ketta.

Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru a svobodnou volbu činností, řízené aktivity nejsou direktivní. Společná činnost je příležitost ke společným zážitkům. Cílem je prospěch dítěte a nikoliv pohodlí dospělých, jak učitelek, tak rodičů.

Zařazujeme:

 • práci s tabulí splněných úkolů,
 • práci s pomůckami na principech Marie Montessori,
 • tvořivou dramatiku (filosofie pro děti, pedagogika Franze Ketta)
 • environmentální výchovu,
 • činnosti vedoucí k samostatnosti dětí
 • cvičení na dynairech, delší vycházky, cvičení v tělocvičně
 • práci s keramickou hlínou a přírodninami
 • rozvojem smyslů, vnímání a koordinace připravujeme děti pro vstup do školy
 • hru na flétny
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s anglickým jazykem
 • koutek živé přírody, terárium, akvárium
 • prosociální činnosti

Na co se letos zaměříme?

Především na seznámení, stmelení a společné soužití naší třídy po nástupu nových dětí, protože v socializaci dětí a ve funkční prosociálně vyladěné skupině dětí i učitelek spatřujeme základ předškolního vzdělávání.

 • na pohyb, správné držení těla a pravidelné cvičení – protože když je zvadlé a nenastartované tělo a špatná fyzická kondice, tak je zvadlý celý člověk včetně myšlení
 • na dostatečný pobyt venku a v přírodě – protože doma není moc času a možností chodit, běhat, skákat, pozorovat přírodu a všichni pořád jezdíme jen autem
 • na výtvarné činnosti a grafomotoriku předškolních dětí – zrakové a sluchové vnímání, koordinace ruky, oka, uvolnění zápěstí a paže, držení tužky atd.
 • sebepoznání, ztišení – elipsa, pomůcky prožitkové aktivity
 • aktivity se školáky

Jak to u nás chodí?

 • Provoz naší třídy je od 6:00 do 16:00. Vstup do budovy školy je hlavními dveřmi, pomocí čipu, který rodiče obdrží při nástupu do třídy.
 • Rodiče k nám mohou kdykoliv (je podmíněn pouze nevstupováním v době řízených činností, pokud nás chtějí navštívit na delší dobu, uvítáme domluvu předem, rodiče jsou nenápadní pozorovatelé, nezasahují do dění ve třídě)
 • Rodiče informujeme o průběhu i výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím nástěnek i denních konzultací. Konzultován individuální pokrok, problém dítěte i aktuální situace. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině, doplňuje ji. Každé pololetí a na konci roku mohou rodiče využít konzultační hodiny.
 • Rodiče jsou povinni dbát o zdraví dítěte a zodpovídají za to, že do MŠ vodí dítě zdravé bez příznaků možného infekčního onemocnění (rýma, kašel, zánět spojivek, průjmy, žaludeční obtíže, vši atd. )
 • Ve třídě pracuje asistent pedagoga, který pod vedením učitelek pracuje a různými skupinami děti.
 • Scházení dětí ráno je od 6:00 do 8:00. Pokud dítě nejde do školky, je nutné dítě řádně omluvit. Strava se odhlašuje jeden den předem.
 • Volné hry dětí – v průběhu celého dne, učitelka je aktivním účastníkem her. V dopoledních hodinách jsou do her zařazovány řízené činnosti s dětmi, proto nejvíce prostoru pro volnou hru mají děti do osmi hodin ráno a po odpoledním odpočinku.
 • Hračku z domova si k nám děti smějí nosit, je to jejich spojení s domovem a s rodinou. Musí si pamatovat, kde ji mají. Mateřská škola neručí za její případné poškození nebo ztrátu. Pokud není hračka k nalezení před odchodem dětí domů, najde si jí dítě další den.
 • Tělovýchovné chvilky jsou samostatně zařazovány během dopoledne jsou také motivovanou součástí společné činnosti. Jsou rovněž zařazovány v průběhu dne, velmi často jsou součástí pobytu venku.
 • Řízené činnosti – společné hry u nás probíhají v průběhu celého dne. Využíváme různé organizační formy a vhodné výukové metody pro předškolní děti (prožitkové učení, učení hrou, badatelskou výuku…)
 • Pobyt venku je u nás pravidelný, chodíme ven téměř za každého počasí, mimo velmi silného větru a mrazu pod -10 stupňů celsia. Pobyt venku je zaměřený na pohybové aktivity. Přibližně jedenkrát za čtrnáct dní je delší vycházka s větší fyzickou zátěží pro děti. Co nejvíce využíváme přírodní zahradu. Její nerovný terén rozvíjí pohybové dovednosti dětí, je zde velké množství rostlin, keřů a stromů. Zahrada se proměňuje v závislosti na počasí a ročním období. Dětem umožňujeme hry s vodou, blátem, klacky, sbírání přírodnin, tvoření sbírek.
 • Stolujeme a stravujeme se zpravidla společně, někdy využíváme průběžnou svačinu. U svačinek mají malé děti jídlo nachystané, na stolku jsou nakrájené různě velké kousky svačiny, děti si rozhodnou co a kolik sní, mohou ovlivnit množství pití. Ostatní děti si chystají svačinu samy, určují si množství jídla i pití. U oběda si mají děti možnost určit množství jídla. Děti do jídla nenutíme. Děti se učí odhadnout své možnosti, neznámá jídla prvně ochutnají. Pak si mohou přidávat. Chceme, aby se děti chovaly k jídlu jako k hodnotě a zbytečně stravu nevyhazovaly. Co jednomu nechutná mají rády ostatní. Učí se ohleduplnosti k ostatním.
 • Na pitný režim mají děti vlastní hrneček. Čaj a voda je k dispozici celý den formou samoobslužného systému.
 • Seznamování a anglickým jazykem probíhá průběžně během celého dne v mateřské škole. Naším záměrem je zprostředkovat dětem příležitosti k aktivnímu poslechu cizího jazyka.
 • Odpolední odpočinek probíhá v čase zhruba od 12:30 do 14:00. Odpočívat jdeme všichni společně, část času určeného pro odpočinek je věnována čtení, vyprávění, zpěvu apod. Děti, které nespí, vstávají dřív a hrají si ve třídě, v tomto čase zařazujeme grafomotorické cviky pro předškoláky a práci s tabulí splněných úkolů – příprava do školy (musíme ale respektovat, že ostatní děti spí a nesmíme je rušit)
 • Odpolední činnosti u nás jsou zájmové, dle volby dětí, hrajeme si, zpíváme, kreslíme, sportujeme ve třídě či na zahradě. Jednou do týdne zařazujeme hraní na flétny.
 • O mimořádných dnech a akcích, jako jsou návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod., jsou rodiče včas informováni prostřednictvím učitelek, dětí i nástěnek.
 •  Rituály, tradice, obřady, svátky. Při narozeninách si oslavenec prožije krátký slavnostní rituál. K slavnostnímu pohoštění dětí preferujeme ovoce (sušené nebo čerstvé), zeleninu nebo jiné zajímavé a přitom finančně nenáročné „dobroty“. Děti mohou něco s rodiči upéci. Toto se nám dlouhobobě příliš nedaří, děti stále nosí bonbony. To neradi vidíme, cukru je velmi nezdravý, pokud není zbytí, tak prosíme o želatinové.

Pravidla třídy:

Říkáme si s dětmi:

 • vše co dělám, nesmí nikoho bolet (mě, kamaráda, paní učitelku, paní školnici, paní kuchařku, hračky, věci, přírodu…)
 • mluvíme krátkou řečí a jenom jeden (nekřičíme)
 • všechny věci a hračky mají svoje místo
 • pomáháme si 

Další nepsaná pravidla:

 • umíme se rozdělit,dale také respektujeme osobní vlastnictví druhých (o hračky, pomůcky…)
 • svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého
 • chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně
 • hezky se oslovujeme (jménem), vítáme a loučíme se s druhými, mluvíme slušně
 • když něco potřebuji, slušně o to požádám
 • můžeme požádat o pomoc starší děti či dospělé
 • neberu si nic, co mi nepatří
 • máme se rádi, jsme kamarádi, dohodneme se bez hádek, hledáme řešení
 • když je mi něco nepříjemné, řeknu to
 • každý něco umí, všichni jsme důležití
 • vážíme si práce druhých
 • vodu v koupelně pouštíme „na provázek“

Pravidla pro stravování:

 • děti jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • jídlo jíst nemusím (stačí ochutnat), ale nesmím o něm ošklivě mluvit (paní kuchařce je to líto a ostatním to bere chuť k jídlu)
 • co si nandám na talíř, to se snažím sníst (proto si raději dáme málo a pak si přidáme)

Pravidla pro práci s pomůckami:

 • každá má svůj cíl, kterého se snažím dosáhnout
 • každá pomůcka má své místo, udržujeme pořádek a řád
 • jsou dostupné všem dětem, na přístupném místě

Jak to u nás vypadá?

Prostory třídy:

 • třída je dostatečně prostorná, vybavena vhodným nábytkem, který umožňuje přehledné uspořádání třídy,
 • ve třídě je nově vybudován prostoru na metodické zásobníky, portfolia dětí,
 • součástí třídy je stálá lehárna
 • ve třídě je po celý den k dispozici pitný režim pro děti
 • děti mají volný přístup k tělocvičnému náčiní, které by bylo vhodné doplnit
 • třída je rozdělena na pracovní a herní koutky, je zde vytvořen systém k ukládání pomůcek
 • nově máme magnetický pruh – manipulace s obrázky, schémata, grafomotorika

Hračky:

 • přehledné uložení ve volně přístupných skříňkách, průběžně udržované
 • nabídku her vhodně doplňují Montessori pomůcky
 • vedeme děti k respektování hracích koutků, tak aby si navzájem nepřekážely při hrách, svou hru rozvíjely a dokončily
 • postupně budujeme dětskou dílnu
 • vážíme si Polykarpovy stavebnice
 • ve třídě je klavír, kytara, dětské Orffovy nástroje

 Pomůcky:

 • převážně pomůcky Montessori pedagogiky vlastní výroby a z vlastních zdrojů
 • v minulém roce byly doplněny podložky pro samostatnou práci dětí
 • všechny hračky a pomůcky jsou volně přístupné a jsou vedeny k udržování pořádku a „řádu“

Ve třídě se nachází koutky:

 • tvoření a modelování
 • místo s kostkami
 • kuchyňka, kadeřnictví a obchod
 • místem na protažení a pohybové aktivity dětí
 • děti si mohou hrát s pískem
 • koutek živé přírody
 • ve třídě je klavír a hudební koutek
 • koutek s dětskou knihovnou
 • dětská dílna
 • pokusy a dětská dílna

Sociální zařízení pro děti

 • je nově zrekonstruované, odpovídá hygienickým normám
 • nevýhodou je vysoká zídka mezi jednotlivými částmi, která brání pohledové kontrole
 • v letošním roce si nebudeme čistit zuby ani se staršími dětmi, hlavním důvodem je nereskpektování pravidel některými dětmi i rodiči

Šatna dětí

 • nachází se ve druhém patře budovy
 • šatna je zařízena novými skříňkami, barevně sladěná
 • je menších rozměrů, chybí zde prostor pro ukládání gumáků, případně sušák na mokré oblečení dětí
 • děti, které jsou již oblečeny, čekají na chodbě školy – prostorové i teplotní důvody, čekajícím dětem bychom chtěli nabídnout drobné motorické a logické aktivity, pro rozvoj jemné motoriky, to to máme v plánu zorganizovat v letošním roce

Zázemí pro paní učitelky

 • toaleta je součástí nově zrekonstruovaného sociálního zařízení pro děti
 • chybí šatna pro učitelky, částečně využíváme sklad učebnic základní školy, který je na stejném podlaží

Venkovní prostory

 • třída je ve druhém patře, nemůžeme děti pustit přímo do zahrady
 • využíváme přírodní zahradu základní školy (pokusy, pozorování, pozorování lupou, další vlastní činnosti…)
 • děti mohou pozorovat změny v přírodě
 • na přírodní zahradě využíváme malé pískoviště, máme k dispozici domeček
 • díky daru rodičů máme obnoveno nářadí na zahradu

Kuchyňka pro vydávání stravy

 • odpovídá požadavkům hygieny, je nově zřízená
 • je zde malá lednička pro uchování potravin, vařič s jednou plotýnkou na vaření čaje
 • máme novou mikrovlnou troubu, když je třeba, můžeme přihřát stravu, která se dováží ze školní jídelny v Luční ulici

Chodba naší třídy:

 • chodba je součástí základní školy, pohybují se na ní žáci školy, kteří se snaží být ohleduplní
 • na chodbě je málo prostoru na prezentaci naší práce, na zapojení rodičů do pokusů, projektů, rodiče je obtížnější do projektů mateřské školy
 • dříve oblečené děti zde čekají na ostatní, děti si mohou povídat, není možné pokřikovat, protože ve třídách se vyučuje
 • na stejném podlaží se nachází hudební a divadelní sál, který občas využíváme (tak jako ostatní prostory školy)
 • vymýšlíme aktivity, tak aby se děti při čekání mohly zabavit

IMG_1684


Vzdělávací proces

Atmosféra třídy a pedagogické principy

 • snažíme se o klidné vedení s úctou k osobnosti dítěte
 • chceme, aby se děti cítily bezpečně, jen tak se mohou rozvíjet
 • v naší třídě nejde jen o měřitelné výsledky ve vzdělávání dětí, vývojové tabulky a příliš uklizené prostředí, ale o pozitivní vztahy mezi dětmi, příjemné prožitky a zážitky dětí, budování citových vazeb ke vzdělávání, probouzení aktivity a zvídavosti, místo aktivního tvoření,
 • dělat chyby je přirozené, na jejich základě se učíme
 • neradi se necháváme svazovat časovým harmonogramem na úkor výchovně vzdělávací práce
 • používáme pozitivní komunikaci

Z čeho vychází třídní vzdělávací plán

 • ze zájmů učitelek a dětí, nápadů rodičů
 • základem je respektování pyramidy potřeb
 • snažíme se o dlouhodobější témata, jde nám o procvičení látky, pochopení informací v souvislostech
 • učitelky společně plánují integrované bloky, na tvorbě obsahu jednotlivých týdnů se střídají, vzájemně spolupracují
 • využíváme individuálních, skupinových i frontálních forem práce
 • klasické metody práce kombinujeme s novými (problémové vyučování, badatelská výuka, řešení problémů, vzdělávání prožitkem, přirozeného důsledku, individuální učení založené na osobnostních rozdílech, činnostní učení, badatelská výuka)
 • respektujeme vzdělávací styl dítěte
 • využíváme Gardenerovu teorii vícečetných inteligencí
 • rozvíjíme pregramotnosti dětí (viz příloha TVP)
 • směřujeme k osvojování klíčových kompetencí (viz příloha TVP)
 • IVP – pro děti se speciálně vzdělávacími potřebavmi tvoříme ve spolupráci s odborníky SPC a PPP, samostatně pro děti s OŠD

Dále :

 • přirozená dětská hra – je základní a nejdůležitější činnost dětí
 • logopedická prevence – je dlouhodobým cílem celé mateřské školy, pro podporu rozvoje řeči mladších dětí a jako předcházení logopedických vad
 • pravidelné cvičení v tělocvičně, delší vycházky – podpora hrubé motoriky, otužování a prevence nemocí
 • tabule splněných úkolů – systematická práce s předškoláky pro rozvoj vnímání a grafomotoriky
 • hra na flétnu – podpora logopedické prevence – rozvoj sluchového vnímání, motoriky mluvidel, dechová cvičení jako prevence respiračních onemocnění
 • metody a prvky dramatické výchovy – bude zaměřena na prožitek, osobnostně sociální rozvoj a relaxaci
 • práce s pomůckami – bude organizována pro všechny děti, ve zvýšené míře pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, zaměříme se na rozvoj smyslů, jemné a hrubé motoriky, rozvoj řeči
 • Angličtina hrou – rozvoj sluchového vnímání a povědomí o různorodosti jazyků

Zapojení do projektů:

 • Chaloupecká pokladnice nápadů, Mrkvička

 Spolupracujeme s:

 • SPC Jihlava – integrované děti, průběžné konzultace o dětech
 • SPC Březejc – logopedická prevence (tuto práci převezme školní logopedka)
 • knihovna – návštěvy v knihovně a besedy pro děti
 • Základní škola v Třešti – vzájemné návštěvy dětí v ZŠ a MŠ, tělocvična školy, využívání hřišť, přírodní zahrady a dalších potřebných prostor školy, návštěva v hodinách, využívání odborných učeben, základní škola naši třídu využívá při akcích které se konají v divadelním sále – mimo provoz školy, vaření kávy, podání občerstvení
 • ZUŠ – výchovné koncerty
 • Sokolem – nabídka víkendových tvoření a her pro děti
 • městem Třešť – zdobení vánočních stromečků
 • DDM – výtvarné výstavy – Velikonoce, Vánoce
 • Plaveckou školou Jihlava

Spoluúčast rodičů:

 • exkurze do zaměstnání rodičů, návštěvy domů
 • pomoc při opravě drobností (hraček)
 • materiální výpomoc
 • vzájemné diskuse, spoluúčast na tvorbě programu pro děti
 • sponzorské dary
 • po domluvě možnost pobytu rodičů ve třídě, nenarušovat (adaptace)

Co připravujeme během roku:

 • třídní schůzka
 • podzimní tvoření
 • montessori odpoledne pro rodiče
 • opékání špekáčků
 • vánoční zpívání pro rodiče a děti
 • oslavu Dne matek, dětí a rodin
 • spaní v mateřské škole,
 • plavání a bruslení pro předškolní děti
 • vystoupení na akademii školy
 • vystoupení na posledním zvonění
 • výlety

Slavnosti:

 • martinská
 • adventní
 • vánoční
 • tříkrálová
 • masopust
 • loučení se školáky

Způsob komunikace s rodiči:

 • denně při předávání dětí ve třídě
 • rodiče si mohou domluvit schůzku nebo individuální pohovor
 • ve třídě je portfolio dětí
 • výstavy výrobků
 • informace na nástěnce v šatně
 • omlouvání dětí prostřednictvím telefonu
 • na webových stránkách školy
 • fotogalerie na Rajčeti‚ (mstrestkyticky)

 


Vyučující

 • paní učitelka Mgr. Miluše Doležalová
 • paní učitelka Mgr. Andrea Navrátilová
 • asistentka pedagoga Jana Bojčuková

Pohled do třídy

"Kytičky"