Obecné informace

Mateřská škola Třešť – charakteristika školy

Motto:

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne to udělat a já pochopím“ – staré čínské přísloví

Úvod

Škola vychází z obrazu dítěte předškolního věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí malého městečka, všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých možností a schopností se do dění zapojuje, vytváří hodnotový systém. Vše co děláme, děláme pro děti, aby chodily domů šťastné, plné dojmů, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit a přemýšlet, objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládají, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání.

Z historie

Naše mateřská škola je školou s dlouhodobou tradicí. Jako první zařízení účelově pro předškolní vzdělávání byla dána do provozu dne 13. září 1883 mateřská škola v Třešti nazvaná MARIANUM v č. p. 105. V ulici Luční byla otevřena v roce 1971 nejprve mateřská škola pavilónového typu pro čtyři třídy a přístavbou dalšího pavilónu pro dvě další třídy s otevřením v roce 1983 vznikla současná mateřská škola.

Ze současnosti

MŠ byla zřízena k 1.9.1971 a zařazena do sítě škol a předškolních zařízení dne 25.3.1996. Zřizovatelem Mateřské školy Třešť je Město Třešť, které jí od 1.1.2003 zřídilo jako příspěvkovou s právní subjektivitou. Školu řídí ředitelka, která je statutárním orgánem a má jmenovanou zástupkyni.

K 1.9.2014 má Mateřská škola Třešť osm tříd s kapacitou 216 dětí. Kmenová MŠ se šesti třídami se nachází nedaleko středu města, stojí v pěkné, klidné lokalitě. Komplex tří budov je zasazen do překrásné zeleně jehličnatých i ovocných stromů. V areálu dvou zahrad jsou vytvořeny odpočinkové kouty, dětem dán prostor ke hrám, pohybovým činnostem i vzdělávání.

Další místa poskytovaného vzdělávání jsou na pracovišti v ZŠ Barvířská č. 30, kde je otevřena jedna třída pro 28 s celodenním provozem a také sportovním zázemím a na pracovišti v ZŠ Jos. Hory 1050, kde je nově otevřena třída pro 28 dětí s celodenním provozem.

Mateřská škola je jediná ve městě a její součástí je i školní jídelna. Provozní doba je přizpůsobená rodičům a to od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Rodiče, kteří mají klouzavou pracovní dobu, mohou děti přivádět později, dle dohody. Při nástupu dítěte do mateřské školy je možné, v rámci adaptace na nové prostředí, dohodnout přímo s paní učitelkou i pobyt rodiče ve třídě

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy (viz příloha).

Naše mateřská škola je místem, kde se děti prostřednictvím hry učí a získávají zkušenosti společně s ostatními dětmi, kde učitelky pomocí nejrůznějšího materiálu a zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých potřeb, kde se dospělí (rodiče) poučí o vývoji dítěte a mezilidských vztazích vůbec. Mateřská škola je střediskem intenzivního styku a to nejen dětí mezi sebou, ale také dětí a dospělých. Mateřská škola je zařízením společensky orientované práce a tím neohraničeného učebního prostoru.

Krédo naší mateřské školy:

Děti se potřebují bavit, potřebují si hrát, a co je nejdůležitější – potřebují se smát a my jim to umožňujeme.

O co se snažíme:

 • příjemný vstup dítěte do MŠ
 • kladný vztah k přírodě, odpovědnost za přírodu (lesopark v areálu školy)
 • úcta k životu, lidem, zvířatům
 • chuť zkoumat, objevovat a učit se
 • pohoda a bezpečnost
 • získání dovedností hravou formou (jemná a hrubá motorika, smyslové vnímání, orientace v prostoru, představivost a paměť)
 • umění dívat se, pozorovat, uvědomění si, co nás obklopuje
 • podmínky pro tělesnou pohodu a bezpečnost, zdraví
 • vědomosti a zkušenosti
 • rovný přístup ke vzdělávání

Motto:

„Děti neznají ani minulost ani budoucnost a co nám dospělým se stává zřídka – užívají si přítomnost“. – Jean de la Bruyère

Posláním naší mateřské školy je:

 • podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte v prostředí srdečném a přátelském, vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj v úzké spolupráci s rodinou, přispívat ke zvýšení sociálně kulturní péče o děti a vytvářet základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání
 • učit děti žít v kolektivu, umět se v něm prosadit, navázat citové vztahy s vrstevníky, umět přijmout pomoc i pomoci druhým, být snášenlivé a tolerantní k individuálním, kulturním a etnickým odlišnostem
 • poskytnout dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny dnešní rodiny do širší společnosti
 • smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu jejich předškolních let tak, aby prožily aktivní a šťastné dětství
 • vytvářet základy rozumných citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí i životnímu prostředí, chápaní smyslu života
 • podporovat rozvoj sociálně – kulturních postojů, naučit děti vnímat různost kulturních komunit jako je samozřejmost, vést je k soudržnosti, přátelství a porozumění
 • naplnění potřeb pedagogů a ochrana před stresem

Zaměření:

 1. Vytvořit zdravé prostředí s příjemnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem a citovým zázemím.
 2. Společně strávený čas, blízkost a s tím spojené zážitky, které zanechají v dětech krásné vzpomínky na dětství a navíc budou nenásilnou formou a zábavnou cestou objevovat nové věci a poznávat svět z různých úhlů pohledu.
 3. Snahou mateřské školy je ovlivnit vznik psychických struktur a dispozic dorůstající generace a korigování nedostatků v rozvoji.
 4. V rodičích vzbuzovat zájem o vše, co se ve škole děje, co jejich dětem prospívá.
 5. Učit děti vnímat svět kolem sebe cestou přirozené výchovy a vzdělání na základě vlastní prožité zkušenosti, se zaměřením na komunikativní dovednosti, rozvoj řeči, upevňování fyzického zdraví, na zdravý životní styl, na zprostředkování. porozumění k přírodě a posílení ohleduplnosti k ní, vést děti k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, respektovat individuální tempo každého dítěte.
 6. Vytvářet příznivé vlivy prostředí, které ovlivňují rozvoj osobnosti dětí ve smyslu odolnosti proti sociopatologickým vlivům a hledat cesty dalšího působení na děti, které odcházejí do ZŠ.
 7. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odloženou školní docházkou. Zaměřujeme se nejen na specifické důvody odložení školní docházky, ale na celkový rozvoj osobnosti, abychom tak snižovali případné výukové a jiné obtíže v ZŠ.
 8. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
 9. Zajistit individuální integraci dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.
 10. Výchova k mravnímu, osobnostnímu a prosociálnímu rozvoji dítěte a skupiny.