Šnečci

Vítáme Vás u šnečků v předškolní třídě
Motto naší třídy:
Radost dětí z prováděných činností, smích, spokojenost a příprava na vstup do základní školy.

„ Máme se rádi, vzájemně si pomáháme a neubližujeme si “

 • naším cílem je všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte
 • budeme se snažit vytvořit pro děti podnětné, zajímavé, obsahově bohaté prostředí, které by umožňovalo vyzdvihnout osobnost každého dítěte, samostatnost, zručnost, rozvíjet jeho fyzické a psychické dovednosti
 • snažit se, aby ve třídě byl klid a pohoda, posilovat kladné chování ke kamarádům, soucítit se slabými a ohroženými, pečovat o druhé
 • návštěvami zajímavých míst v Třešti a poznáváním blízkého okolí podporovat v dětech vztah k lidským a kulturním hodnotám, pomoci jim orientovat se v místě svého bydliště.
 • přiměřenou a nenásilnou formou uplatňovat základní předpoklady k ekologické odpovědnosti, k odpovědnosti vůči našemu okolí i sobě samým
 • nenucenou formou vést děti k pořádku ve třídě a v osobních věcech
 • poskytnout dětem prostor k pohybovému využití v průběhu celého dne a  rozvíjet tak u nich tělesnou zdatnost
 • seznamovat děti s uplatňováním návyků v základních formách společenského chování  (pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc), dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ, doma i na veřejnosti
 • chceme děti motivovat k tomu, aby  užívaly řeč jako aktivní nástroj komunikace, aby sdělovaly své pocity a zážitky, uměly si povídat s dětmi i dospělými, aby jim řeč nepřinášela problémy, ale radost.

CÍLE:

 • vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění
 • seznámení, probuzení citového vztahu a zájmu o přírodu, výtvorům lidské práce i k lidem, chování člověka k životnímu prostředí, rozvíjení dětské fantazie a zvídavosti
 • péče o tělesné a duševní zdraví, tělesnou zdatnost, rozvíjení znalostí a návyků z hygieny, zařazování tělesných cvičení a sportu
 • péče o řeč a řečový projev dětí, využívání knih – četba na pokračování před odpočinkem
 • vytvoření základů společenského chování
 • vytvoření základů sebeobsluhy
 • vytvoření klidné atmosféry, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně
 • vytvoření prostoru pro vlastní nápady
 • upevňování kamarádství, vztahu k dospělým, úctě ke starým lidem, vést děti k životu v kolektivu
 • spolupráce s rodiči, DDM, ZŠ, ZUŠ

ČINNOSTI:

 • příprava dětí na vstup do ZŠ
 • základní pojmy a  ochrana přírody
 • hudební vnímání
 • výtvarné činnosti (fantazie, tvořivost)
 • pohybové dovednosti (cvičení v tělocvičně ZŠ, cvičení na hřišti, školní zahradě aj.), výlety, exkurze
 • základní prevence vadné výslovnosti
 • rozvíjení řeči a jazykových dovedností
 • grafomotorika
 • vytváření společných pravidel
 • tvořivá dramatika
 • prožitkové učení
 • práce s počítačem
 • učíme se hrou
 • individuální práce s integrovanými dětmi

NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI:

 • seznamování s anglickým jazykem (formou her, básniček a písniček)
 • logopedická prevence
 • polytechnická výchova
 • zdravotní cvičení
 • práce s interaktivní tabulí
 • doprovod na hudební nástroje (varhany, klavír, kytara, flétna)
 • vystupování na veřejnosti (pro seniory)

Vyučující

Bc. Miroslava Hamerníková
Eva Lenikusová

Pohled do třídy

"Šnečci"